Viec-khoi-van-phong

Việc khối văn phòng của COGI

  1. Chuyên viên mua hàng: 3 người
  2. Chuyên viên bán hàng: 20 người
  3. Nhân viên tuyển dụng: 2 người
  4. Nhân viên hành chính nhân sự: 5 người