VIỆC LÀM Ở CỬA HÀNG & KHO

Việc làm ở cửa hàng & kho COGI tuyển dụng:

  1. Quản lý cửa hàng: 1 người
  2. Thủ kho: 1 người
  3. Nhân viên giao nhận: 2 người