CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật dưới đây mô tả cách thức mà chúng tôi, COGI (Công ty TNHH COGI và/hoặc các Đơn Vị Liên Kết của chúng tôi) (gọi chung là “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”), thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này để bảo đảm bạn hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này bao gồm những nội dung chính sau:

 1. Định nghĩa
 2. Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập
 3. Sử dụng Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập
 4. Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập
 5. Chuyển giao Thông Tin Cá Nhân ra nước ngoài
 6. Lưu trữ Thông Tin Cá Nhân
 7. Truy cập và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân
 8. Nơi chúng tôi lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn
 9. Bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn
 10. Thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này
 11. Ngôn ngữ
 12. Xác nhận và chấp thuận
 13. Tài liệu tiếp thị và quảng cáo
 14. Trang Điện Tử của bên thứ ba
 15. Cách thức liên lạc với chúng tôi

1. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi được định nghĩa khác đi, tất cả các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ có cùng ý nghĩa được quy định đối với các thuật ngữ đó trong Hợp đồng mua bán và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng của Khách hàng (tùy từng trường hợp áp dụng).

“Ứng Dụng” nghĩa là Ứng Dụng Khách hàng, tùy trường hợp áp dụng.

“Thông Tin Cá Nhân” nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác của một cá nhân mà, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập một lượng thông tin nhất định (có thể bao gồm Thông Tin Cá Nhân) về bạn. Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập có thể do bạn cung cấp trực tiếp (ví dụ, khi bạn đăng ký là Khách hàng hay Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ, hoặc bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi theo cách thức khác) hoặc do các bên thứ ba cung cấp, hoặc được thu thập tự động khi bạn sử dụng Ứng Dụng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau và cho các mục đích khác nhau (bao gồm các mục đích được cho phép theo Luật Áp Dụng).

Thông tin có được trực tiếp từ bạn hay từ thiết bị di động của bạn

 • Khi bạn đăng ký và tạo Tài Khoản qua Ứng Dụng, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số Thông Tin Cá Nhân, bao gồm tên, địa chỉ thực, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn và một danh tính (ID) Tài Khoản và/hoặc mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để truy cập Ứng Dụng sau khi đăng ký.
 • Khi bạn sử dụng Ứng Dụng, bạn phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên quan có thể được chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý để Ứng Dụng có thể hoạt động. Ví dụ:
  • Nếu bạn đang sử dụng Ứng Dụng với tư cách là Khách hàng, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin về loại hình Dịch Vụ/ Sản Phẩm bạn yêu cầu, và thông tin chi tiết về việc giao nhận hàng hóa.
  • Khi việc thanh toán được thực hiện thông qua phương thức thanh toán điện tử trong Ứng Dụng/ Chuyển khoản trực tiếp qua hệ thống ngân hàng, nếu bạn là người trả tiền, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc thanh toán, ví dụ như loại thẻ thanh toán được sử dụng, tên tổ chức phát hành thẻ thanh toán đó, tên chủ Tài Khoản của thẻ thanh toán đó, số thẻ thanh toán, và số tiền đã trả.

Các Thông tin được thu thập bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi

 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi, chúng tôi đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng của bạn, ví dụ như địa chỉ giao thức internet (IP), những thông tin như các Trang Điện Tử đã xem trước đó hay sau đó, thời lượng của mỗi lượt truy cập/phiên truy cập, danh tính (ID) của thiết bị internet hoặc địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông, cũng như thông tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Ứng Dụng hay Trang Điện Tử của chúng tôi.
 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi, một lượng thông tin nhất định cũng có thể được thu thập trên cơ sở tự động bằng cookies. Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ trên máy tính hay thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của khách hàng nhằm nâng cao giao diện Ứng Dụng và trải nghiệm của khách hàng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động hay trình duyệt internet của bạn để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể. Thiết bị di động và/hoặc trình duyệt của bạn cũng sẽ cho phép bạn xóa bỏ vào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trước đó. Tuy nhiên, việc xóa bỏ như vậy có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Ứng Dụng hay Trang Điện Tử của chúng tôi.
 • Bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng thông qua thiết bị di động của bạn, chúng tôi sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn theo thời gian thực. Trong một số trường hợp, bạn sẽ được nhắc hoặc yêu cầu kích hoạt Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) trên thiết bị di động của bạn để chúng tôi có thể mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Ứng Dụng (ví dụ, để cung cấp cho bạn thông tin về khoảng cách giữa Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ và bạn).
 • Nếu bạn sử dụng Ứng Dụng với tư cách là Khách hàng, chúng tôi thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn khi Ứng Dụng đang chạy và được hiển thị. Chúng tôi luôn nỗ lực để chấm dứt việc thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn khi Ứng Dụng ở chế độ chạy nền, nhưng thông tin đó vẫn có thể được thu thập một cách không cố ý. Bạn luôn có thể chọn tạm thời tắt chế độ theo dõi thông tin vị trí địa lý trên thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, việc tắt chế độ theo dõi này có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Ứng Dụng.

*Thông tin được thu thập từ các bên thứ ba

 • Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn từ các bên thứ ba (bao gồm các đại lý, bên bán hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và các bên khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc các bên chúng tôi hợp tác). Trong các trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó được thuê hoặc các mục đích hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó (tùy từng trường hợp áp dụng), với điều kiện là chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý nhằm bảo đảm rằng các bên thứ ba đó sẽ cam kết với chúng tôi sẽ nhận được sự chấp thuận của bạn đối với việc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho chúng tôi phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này và Luật Áp Dụng.

Hoặc các Thông tin về các bên thứ ba do bạn cung cấp cho chúng tôi

 • Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các cá nhân thứ ba khác (ví dụ, Thông Tin Cá Nhân liên quan đến vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn). Bạn cần có được sự chấp thuận của những cá nhân này để tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của họ cho chúng tôi – vui lòng xem mục “Xác nhận và Chấp thuận” bên dưới để biết thêm thông tin.

3. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân được thu thập cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo Luật Áp Dụng:

3.1. Trong trường hợp bạn là Khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn:

 • để xác định nhân thân bạn và đăng ký bạn là Khách hàng và quản trị, quản lý hoặc xác minh Tài Khoản của bạn là Khách hàng;
 • để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định của chúng tôi trước khi chúng tôi đăng ký bạn là Khách hàng;
 • để xử lý và hỗ trợ các yêu cầu cung cấp dịch vụ và giao dịch thanh toán do bạn thực hiện, bao gồm, trong trường hợp áp dụng, các giao dịch thực hiện qua phương thức thanh toán điện tử;
 • để liên lạc với bạn và gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng;
 • để thông báo cho bạn về các bản cập nhật Ứng Dụng hoặc các thay đổi đối với các Dịch Vụ và Sản Phẩm
 • để xử lý và trả lời các câu hỏi và phản hồi nhận được từ bạn;
 • để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa Ứng Dụng nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn với tư cách là Khách hàng;
 • để theo dõi và phân tích các hoạt động khách hàng và dữ liệu nhân khẩu học bao gồm các xu hướng và việc sử dụng các Dịch Vụ/ Sản phẩm khác nhau có trên Ứng Dụng.
 • để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

3.2. Trong trường hợp bạn là Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ, chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn:

 • để xác định nhân thân bạn và đăng ký bạn là Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ và quản trị, quản lý hoặc xác minh Tài Khoản của bạn là Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ;
 • để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định của chúng tôi trước khi chúng tôi đăng ký bạn là Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ;
 • để cho phép bạn cung cấp các Hàng Hóa và Dịch Vụ cho Chúng Tôi;
 • để xử lý và hỗ trợ các khoản thanh toán phải trả cho bạn liên quan đến bất kỳ Hàng Hóa và Dịch Vụ nào bạn đã cung cấp;
 • để liên lạc với bạn và gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc cung cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ của bạn;
 • để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị và quảng cáo trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

3.3. Dù bạn là Khách hàng hay Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi theo cách thức khác, chúng tôi cũng có thể sử dụng thêm Thông Tin Cá Nhân của bạn nói chung cho các mục đích sau (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động một cách hợp lý và không sử dụng Thông Tin Cá Nhân vượt quá phạm vi cần thiết cho từng mục đích cụ thể):

 • để thực hiện các quy trình và chức năng kinh doanh liên quan;
 • để giám sát việc sử dụng Ứng Dụng và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm khách hàng và các chức năng của Ứng Dụng và Trang Điện Tử;
 • để thực hiện hỗ trợ liên quan đến và giải quyết mọi khó khăn về kỹ thuật hoặc sự cố vận hành đối với Ứng Dụng hoặc Hàng Hóa và Dịch Vụ;
 • để tạo thông tin thống kê và dữ liệu phân tích ẩn danh cho mục đích thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm;
 • để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối;
 • để hỗ trợ cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng ra các trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản) liên quan đến chúng tôi và/hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của chúng tôi; và
 • để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo bất kỳ Luật Áp Dụng nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị theo quy định) và tiến hành kiểm tra kiểm toán, rà soát tổng thể và điều tra.

4. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

4.1 Chúng tôi có thể tiết lộ cho hoặc chia sẻ với các Đơn Vị Liên Kết và các bên khác Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được Luật Áp Dụng cho phép (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động một cách hợp lý và không tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân vượt quá phạm vi cần thiết cho từng mục đích cụ thể):

 • trong trường hợp bạn là Khách hàng, nhằm mục đích cho phép Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ thực hiện hoặc cung cấp một Hàng Hóa và Dịch Vụ, kể cả liên lạc với bạn;
 • trong trường hợp được yêu cầu hoặc cho phép theo Luật Áp Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị theo quy định, hoặc tuân thủ các yêu cầu nộp hồ sơ và báo cáo theo luật định hoặc quy định), cho mục đích được quy định trong Luật Áp Dụng đó;
 • trong trường hợp có bất kỳ hình thức tố tụng pháp lý nào giữa bạn và chúng tôi, hoặc giữa bạn và một bên khác, có mối quan hệ với, hoặc liên quan đến, các Sản Phẩm và Dịch Vụ, cho các mục đích của thủ tục tố tụng đó;
 • trong một trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe và/hoặc an toàn của bạn (cho dù bạn là Khách hàng hay Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ), cho mục đích xử lý trường hợp khẩn cấp đó;
 • liên quan đến, hoặc trong các cuộc đàm phán về, một trường hợp sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hoặc tái cơ cấu, việc cấp vốn cho hoặc mua lại toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc vào một công ty khác, cho các mục đích của giao dịch đó (ngay cả khi giao dịch đó cuối cùng không được tiến hành);
 • trong trường hợp chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên thứ ba (bao gồm các đại lý, bên bán hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và các bên khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc các bên chúng tôi hợp tác thương mại), cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó được thuê hoặc các mục đích hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó (tùy từng trường hợp áp dụng), có thể bao gồm cả việc cho phép các bên thứ ba đó giới thiệu hoặc tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ cho bạn, hoặc tiến hành các hoạt động khác bao gồm tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm; và
 • trong trường hợp chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các Đơn Vị Liên Kết, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc chia sẻ thông tin như vậy nhằm mục đích để các Đơn Vị Liên Kết hỗ trợ chúng tôi cung cấp Ứng Dụng hoặc điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm, nếu bạn đã đăng ký trong danh sách gửi thư của chúng tôi, cho mục đích tiếp thị trực tiếp), hoặc nhằm mục đích để họ tiến hành xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi. Ví dụ, một Đơn Vị Liên Kết của COGI ở một quốc gia khác có thể xử lý và/hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn thay mặt công ty thuộc tập đoàn COGI tại quốc gia bạn. Tất cả các Đơn Vị Liên Kết của chúng tôi cam kết xử lý Thông Tin Cá Nhân mà họ nhận được từ chúng tôi phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này và Luật Áp Dụng.

4.2. Trong trường hợp không cần thiết phải tiết lộ hoặc chia sẻ những Thông Tin Cá Nhân với các bên liên quan với bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xóa bỏ phương thức mà qua đó Thông Tin Cá Nhân có thể được liên kết với bạn với tư cách cá nhân trước khi tiết lộ hoặc chia sẻ những thông tin đó.

4.3. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4.4. Trừ khi được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu chúng tôi thông báo trước cho bạn về việc tiết lộ và chia sẻ thông tin này và chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.

5. CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI

Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một quốc gia khác không phải là quốc gia bạn đang cư trú hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn đang có mặt trong khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp (“Quốc Gia Khác”), đến các công ty thuộc tập đoàn COGI ở bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác và/hoặc nơi đặt các máy chủ và/hoặc trụ sở của nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của tập đoàn COGI bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác. Bạn hiểu rõ và đồng ý với việc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn ra khỏi quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

6. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

6.1 Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân, hoặc trong thời gian việc lưu trữ đó được yêu cầu hay cho phép theo Luật Áp Dụng. Chúng tôi sẽ chấm dứt lưu trữ Thông Tin Cá Nhân, hoặc xóa bỏ phương thức qua đó Thông Tin Cá Nhân có thể được liên kết với bạn theo tư cách cá nhân, ngay khi có cơ sở khi cho rằng việc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân không còn phục vụ cho mục đích của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân và việc lưu trữ không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

6.2 Xin lưu ý rằng vẫn có khả năng một số Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được một bên khác lưu trữ (tức là Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ (nếu bạn là Khách hàng), hoặc Khách hàng (nếu bạn là Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ)) theo một số phương thức (ví dụ, bằng cách chụp màn hình). Thông tin được chuyển tiếp thông qua giao tiếp giữa Khách hàng và Nhà Cung Cấp Hàng Hóa và Dịch Vụ không được thực hiện thông qua việc sử dụng Ứng Dụng (ví dụ, qua điện thoại, nhắn tin di động hoặc các phương thức liên lạc khác) cũng có thể được giữ lại theo một số phương thức. Chúng tôi không cho phép việc lưu giữ Thông Tin Cá Nhân bằng các phương thức như vậy và chúng tôi không có trách nhiệm nào với bạn về vấn đề này. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp lưu trữ nào như vậy đối với Thông Tin Cá Nhân của bạn. Bạn đồng ý bồi thường, biện hộ và miễn trừ cho chúng tôi, các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và Đơn Vị Liên Kết của chúng tôi khỏi và đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu thanh toán, tổn thất, nợ phải trả, chi phí, tiền bồi thường thiệt hại và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí tổn và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ) phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ mọi trường hợp lưu giữ trái phép Thông Tin Cá Nhân của bạn.

7. TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

7.1 Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cho phép truy cập và/hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ và kiểm soát bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Căn cứ vào Luật Áp Dụng, chúng tôi có quyền tính một khoản phí quản lý đối với các yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa đó.

7.2 Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu được truy cập hoặc chỉnh sửa một số hay toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát nếu được cho phép hoặc yêu cầu theo bất kỳ Luật Áp Dụng nào. Việc từ chối này có thể bao gồm những trường hợp Thông Tin Cá Nhân có thể có dẫn chiếu đến các cá nhân khác hoặc trường hợp yêu cầu truy cập hoặc yêu cầu chỉnh sửa vì những lý do mà chúng tôi cho một cách hợp lý là không đáng kể, không quan trọng hoặc không cần thiết.

8. NƠI CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

8.1 Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật này.

8.2 Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho chúng tôi ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc Đơn Vị Liên Kết của chúng tôi, trong phạm vi được cho phép theo luật áp dụng. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia bạn đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính Sách Bảo Mật này).

9. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Việc bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không có thẩm quyền và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn, bạn xác nhận rằng chúng tôi không thể bảo đảm tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà bạn truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các bên thứ ba không có thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài Khoản của mình và bạn không được chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai và bạn phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị di động mà bạn sử dụng.

10. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền xem xét lại và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này theo toàn quyền quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm để bảo đảm rằng Chính Sách Bảo Mật này phù hợp với sự phát triển của chúng tôi trong tương lai và/hoặc các thay đổi về các yêu cầu pháp lý hoặc quản lý. Nếu chúng tôi quyết định sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy bằng thông báo chung được công bố trên Ứng Dụng và/hoặc Trang Điện Tử, hoặc gửi vào địa chỉ e-mail của bạn nêu trong Tài Khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, và việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hay Trang Điện Tử, việc liên lạc với chúng tôi, hoặc việc truy cập và sử dụng các Hàng Hóa và Dịch Vụ sau khi có bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung sửa đổi đó.

11. NGÔN NGỮ

Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chính Sách Bảo Mật này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

12. XÁC NHẬN VÀ CHẤP THUẬN

12.1 Bằng việc chấp thuận Chính Sách Bảo Mật này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Bảo Mật này và bạn chấp thuận tất cả các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể là bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao hoặc xử lý bằng cách khác Thông Tin Cá Nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

12.2 Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các cá nhân khác (ví dụ, Thông Tin Cá Nhân liên quan đến vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn), bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của cá nhân đó về, và thay mặt cho cá nhân đó, đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Thông Tin Cá Nhân của những cá nhân đó.

12.3 Bạn có thể thu hồi sự chấp thuận của bạn đối với bất kỳ hay mọi việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo hợp lý cho chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Bạn cũng có thể thu hồi việc bạn chấp thuận cho chúng tôi gửi cho bạn một số thông báo và thông tin thông qua tính năng “không tham gia” hoặc “hủy đăng ký” cài đặt trong các tin nhắn chúng tôi gửi cho bạn. Tùy thuộc vào từng trường hợp và tính chất của sự chấp thuận mà bạn thực hiện thu hồi, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi thu hồi sự chấp thuận như vậy, bạn có thể không còn được sử dụng Ứng Dụng hoặc một số Hàng Hóa và Dịch Vụ. Việc bạn thu hồi sự chấp thuận có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài Khoản của bạn hoặc mối quan hệ hợp đồng của bạn với chúng tôi, với tất cả các quyền và nghĩa vụ đã phát sinh vẫn được bảo lưu toàn bộ. Khi nhận được thông báo bạn thu hồi sự chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về hậu quả có thể xảy ra của việc thu hồi sự chấp thuận đó để bạn có thể quyết định xem bạn có thực sự muốn thu hồi sự chấp thuận hay không.

13. TÀI LIỆU TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), e-mail, nhắn tin trực tuyến hoặc thông báo đẩy qua Ứng Dụng để thông báo cho bạn về các ưu đãi, khuyến mãi hoặc sự kiện do chúng tôi, các đối tác, bên tài trợ hay bên quảng cáo của chúng tôi cung cấp hay tổ chức, hoặc để cung cấp thông tin cập nhật về Ứng Dụng của chúng tôi và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trong Ứng Dụng.

Bạn có thể lựa chọn không nhận các thông tin tiếp thị như vậy vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào bất kỳ tính năng “hủy đăng ký” nào cài đặt trong trong tin nhắn có liên quan, hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Xin lưu ý rằng nếu bạn lựa chọn không nhận thông tin, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn không mang tính chất quảng cáo, ví dụ như biên lai chuyến đi hoặc thông tin về Tài Khoản của bạn hay về Ứng Dụng.

14. TRANG ĐIỆN TỬ CỦA BÊN THỨ BA

14.1 Ứng Dụng và Trang Điện Tử có thể có các liên kết đến các trang điện tử thuộc sự quản lý và điều hành của các bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát cũng như không có nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với các trang điện tử này và đối với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin bởi các bên thứ ba đó. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của các trang điện tử của bên thứ ba đó để tìm hiểu phương thức các bên đó thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn.

14.2 Các quảng cáo trên Ứng Dụng hoặc Trang Điện Tử của chúng tôi hoạt động như các liên kết đến trang điện tử của bên quảng cáo và do vậy bất kỳ thông tin nào bên quảng cáo thu thập do bạn nhấp vào liên kết đó sẽ được bên quảng cáo liên quan đó thu thập và sử dụng theo chính sách bảo mật của bên quảng cáo đó.

15. CÁCH THỨC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc bạn muốn có quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn, vui lòng liên hệ Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu của chúng tôi tại email: [email protected] hoặc qua hotline: (+84) 38 704 8009.

Công ty TNHH COGI – Chúng tôi cung cấp giải pháp đồ dùng 1 lần thân thiện môi trường
☎️ Hotline (Zalo): 0384 964 933 – Ms Trinh
☎️ Hotline (Zalo): 0868 08 08 70 – Ms Hồng
📧 Mail: [email protected]
Địa chỉ: 114 Đường 410, phường Phước Long A, Tp Thủ Đức (Q9 cũ), Tp Hồ Chí Minh
Website | Fanpage | Instagram | LinkedIn | Twitter | Youtube | Contact us